ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) คืออะไร

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

คือหน่วยงานที่รวบรวมข้าราชการตำรวจ ที่มีความรู้ความชำนาญ
มาปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกระทำความผิดทางอาญา ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีโครงสร้างหลักดังนี้

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนปฏิบัติการส่วนกลาง

ส่วนปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนพนักงานสอบสวน

ส่วนวิเคราะห์ข่าว

บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายในคดีความผิด

บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายในคดีความผิด

เกี่ยวกับอาชณากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สืบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

สืบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง