อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างและสลับซับซ้อน มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรวมทั้งมีแนวโน้มที่บุคคลต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ