ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02 252 788 3-4 โทรสาร 02 252 788 1-2 สายด่วน 1155

บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายในคดีความผิด

บริการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายในคดีความผิด

เกี่ยวกับอาชณากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สืบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

สืบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ

ข่าวสาร

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างและสลับซับซ้อน มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรวมทั้งมีแนวโน้มที่บุคคลต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน